EK, KO Poprad

EK, KO Poprad

Otváracie hodiny
 • Po-Pi: 7:30 - 16:00

PRACOVISKO

EMISNEJ KONTROLY

Vykonávame emisné kontroly na všetky druhy vozidiel a pohonov vrátane LPG.

Pracovisko emisných kontrol má oprávnenie na nasledovné druhy emisných kontrol:

 • emisnú kontrolu pravidelnú,
 • emisnú kontrolu zvláštnu,
 • emisnú kontrolu administratívnu.
 • Ku emisnej kontrole vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:

  1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii– formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
  2. opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly;
  3. kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo;
  4. protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR)

Ku emisnej kontrole vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:

 1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii– formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
 2. opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly;
 3. kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo;
 4. protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR)
 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu alebo
 • doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.
 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

EMISNÁ KONTROLA

CENNÍK

PRAVIDELNÁ EMISNÁ KONTROLA

OSOBNÉ A NÁKLADNÉ VOZIDLA DO 3,5 T (M1, N1)

 • Motorové vozidlá M1, N1

  benzín/nafta; BEZKAT, RKAT, NKAT, aj s OBD. Bez spotrebného materiálu

  27.90€
 • Motorové vozidlá M1, N1

  benzín/nafta; LPG, CNG, aj s OBD. Bez spotrebného materiálu

  32.90€
 • Predkontrola merania emisií
  13.90€

NÁKLADNÉ MOTOROVÉ VOZIDLA NAD 3,5 T

 • Nákladné motorové vozidla nad 3,5 t

  všetky druhy pohonu; M2, M3, N2, N3, traktory. Bez spotrebného materiálu

  36.40€

ADMINISTRATÍVNA EMISNÁ KONTROLA

 • Všetky kategórie a druhy pohonov vozidiel
  18.00€

OSTATNÉ SPOTREBNÉ JEDNOTKY

 • Pridelenie osvedčenia o emisnej kontrole
  2.00€

PRACOVISKO

KONTROLY ORIGINALITY

Cieľom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom.

Výsledok kontroly originality je obsiahnutý v Odbornom posudku o kontrole originality a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Výsledok je verejný a prístupný na internete – overenie vozidla.

Posilňuje sa kontrolný mechanizmus, ktorý preukázateľne eliminuje legalizáciu odcudzených a zmanipulovaných vozidiel, pri ktorých dochádza k zmene identifikátorov, zásahom do konštrukcie a falšovaniu dokladov.

Skracuje sa proces vybavovania na dopravných inšpektorátoch – pretože vozidlá s platným Odborným posudkom o kontrole originality nemusia absolvovať povinnú obhliadku a údaje o kontrolách sú zaznamenávané priamo do evidencie vozidiel.

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:

 • ide o odhlásenie vozidla do cudziny,
 • ide o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ.

Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:

 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006

Kontrolu originality vozidiel vykonávajú – oprávnené pracoviská kontroly originality a po vykonanej kontrole vydávajú Odborný posudok o KO.
Výsledok kontroly originality – je verejný a prístupný na internete – overenie posudku.

KONTROLA ORIGINALITY

CENNÍK

ZÁKLADNÁ KONTROLA ORIGINALITY

PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ A MOTOCYKLE

 • Prípojné vozidlá (O1, O2)
  60.00€
 • Prípojné vozidlá (O3, O4)
  85.00€
 • Prípojné vozidlá za traktory (R1, R2, R3, R4)
  85.00€
 • Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)
  70.00€

OSOBNÉ A NÁKLADNÉ VOZIDLÁ DO 3,5 T

 • Osobné vozidlá (M1)
  80.00€
 • Nákladné vozidlá do 3,5 t (N1)
  90.00€

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ NAD 3,5T, AUTOBUSY A TRAKTORY

 • Nákladné vozidlá nad 3,5 t (N2, N3)
  125.00€
 • Autobusy (M2, M3)
  135.00€
 • Traktory (T1-T5)
  135.00€

OSTATNÉ VOZIDLÁ (STROJE)

 • Pracovné stroje
  120.00€
 • Pásové traktory (C)
  75.00€
 • Ťahané vymeniteľné stroje za traktor (S)
  75.00€
 • Snežné skútre (LS)
  75.00€
 • Ostatné vozidlá (V)
  75.00€

ADMINISTRATÍVNA KONTROLA ORIGINALITY

OSOBNÉ A NÁKLADNÉ VOZIDLÁ DO 3,5 T

 • Administratívna kontrola originality pre motocykle (L)
  60.00€
 • Administratívna kontrola originality pre ostatné vozidlá
  70.00€

OPAKOVANÁ KONTROLA ORIGINALITY

 • Opakovaná kontrola originality
  70.00€

SÚVISIACE SLUŽBY

VŠETKY KATEGÓRIE VOZIDIEL

 • PRÍPLATOK M1G
  10.00€
 • ODOPASS 1 na vyžiadanie
  40.00€
 • ODOPASS 2
  20.00€

V cene kontroly originality sú započítané kontrolné bezpečnostné nálepky.