Potrebné informácie ku kontrolám

PRED STK

V našich pobočkách Vám skontrolujeme vozidiel všetky kategórie vozidiel.

V našich pobočkách Vám skontrolujeme vozidiel všetky kategórie vozidiel.

Ku technickej kontrole vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:

 1. doklad vozidla(osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
 2. opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu; 
 3. platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha;
 4. certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy; Platí pre vzniknuté škodové udalosti po 1.1.2022
 5. protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR);
 6. potvrdenie o montáži fólii na okná, ak má vozidlo takéto fólie nalepené.

Ku emisnej kontrole vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:

 1. osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii– formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený;
 2. opakovaná emisná kontrola sa vykonáva v plnom rozsahu pôvodnej emisnej kontroly s dôrazom na kontrolu odstránenia chýb zistených pri emisnej kontrole, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly;
 3. kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo;
 4. protokol o montáži plynového zariadenia(vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu a prestavba bola realizovaná v SR)

Ku kontrole originality vášho vozidla je potrebné si pripraviť nasledovné dokumenty:

a) vozidlo je prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:

1. osvedčenie o evidencii alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný útvarom Policajného zboru;
2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla;
3. doklad o vykonaní prestavby vozidla; predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná prestavba, ktorá je hromadne schválená;
4. pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 3 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla;
5. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla.

b) jednotlivo dovezené vozidlo

1. doklad o nadobudnutí vozidla;
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku;
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka, ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii;
4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie.

Venujte chvíľu času príprave vášho vozidla pred STK. Skontrolujte si:

 • vozidlo je na kontrolu pristavené čisté
 • je vybavené povinnou výbavou
 • máte demontované puklice
 • sklá na vozidle sú čisté, bez puklín a v zornom poli vodiča sa nenachádzajú žiadne predmety
 • klaksón funguje
 • všetky svetlá na vozidle sú funkčné
 • pneumatiky spĺňajú normy (hĺbka dezénu je min. 1,6mm) a sú schválené a zapísané v predloženom doklade o vozidle
 • neunikajú žiadne prevádzkové kvapaliny
 • pred kontrolou musí mať vozidlo zahriaty motor na prevádzkovú teplotu
 • neboli predložené všetky potrebné dokumenty;
 • nebolo možné naštartovať;
 • vozidlo má neúplné komponenty;
 • z vozidla unikajú prevádzkové kvapaliny.

Povinná výbava vozidiel podľa ich kategórie

 1. Motolekárnička (platí pre motocykle nad 50 cm3, trojkolky nad 50 cm3, štvorkolky nad 50 cm3).
 1. Motolekárnička (platí pre motocykle nad 50 cm3, trojkolky nad 50 cm3, štvorkolky nad 50 cm3).
 1. homologizovaný prenosný výstražný trojuholník;
 2. bezpečnostný reflexný odev;
 3. náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou, zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky alebo sada na opravu pneumatiky (neplatí pre vozidlá, ktoré majú všetky kolesá vybavené pneumatikami s technológiou, umožňujúcou jazdu aj po defekte);
 4. lekárnička 
 1. totožná ako pre kategóriu M1 a N1, plus navyše;
 2. jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg (M2a M3 s počtom do 22 miest na sedenie), resp. 12 kg (kategórie M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie);
 3. jeden zakladací klin pre motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5t (ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený), resp. najmenej 2 zakladacie kliny pri motorovom vozidle s troma a viacerými nápravami;
 4. pre kategóriu M2, M3jedna autolekárnička pre hromadnú dopravu / jedna lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel M2, Ms počtom do 22 miest na sedenie. Nad 22 miest na sedenie sú povinné dve autolekárničky pre hromadnú dopravu / dve lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3.
 1. totožná ako pre kategóriu M1 a N1, plus navyše;
 2. jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg;
 3. jeden zakladací klin pre motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5t (ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený), resp. najmenej 2 zakladacie kliny pri motorovom vozidle s troma a viacerými nápravami;
 4. len pre kategóriu N3, v čase od 15. novembra do 30. marca, protisklzové reťaze určené aspoň pre jednu z hnacích náprav (nevzťahuje sa na vozidlá kategórie N3G).
 1. náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso;
 2. jeden zakladací klin pri prípojnom vozidla s celkovou hmotnosťou nad 750 kg, pri prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s celkovou hmotnosťou nad 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.
 1. autolekárnička / lekárnička pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (použiteľná a jej obsah musí byť v exspiračnej dobe);
 2. prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27;
 3. bezpečnostný odev(bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla;
 4. jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg;
 5. jeden zakladací klin pre traktory s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený.

Lehoty kontrol

TK – po prvom prihlásení – 4 roky
TK
– periodicita – každé 4 roky
EK – nevykonáva sa
TK – po prvom prihlásení – 4 roky
TK
– periodicita – každé 4 roky
EK – nevykonáva sa
TK – po prvom prihlásení – 4 roky
TK – periodicita – každé roky
EK – nevykonáva sa
TK – po prvom prihlásení – 4 roky
TK – periodicita – každé roky
EK – po prvom prihlásení – 4 roky, vozidlo so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom – rok
EK – periodicita – každé roky, vozidlo so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom – rok
TK – po prvom prihlásení – 1 rok
TK – periodicita – každý rok, každých 6 mesiacov, ak ide o M3 staršie ako 8 rokov
EK1 rok
EK – periodicita – každý rok
TK – po prvom prihlásení – 1 rok
TK – periodicita – každý rok
EK1 rok
EK – periodicita – každý rok
TK – po prvom prihlásení – 4 roky
TK – periodicita – každé roky
EK – nevykonáva sa
TK – po prvom prihlásení – 4 roky
TK – periodicita – každé roky
EK4 roky
EK – periodicita – každé roky
TK – po prvom prihlásení – 4 roky
TK – periodicita – každé roky
EK1 rok
EK – periodicita – každý rok