Kategórie vozidiel

Základné kategórie vozidiel

 • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky.
 • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb.
 • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov.
 • Kategória O: prípojné vozidlá.
 • Kategória T: kolesové traktory.
 • Kategória C: pásové traktory.
 • Kategória R: prípojné vozidlá traktorov.
 • Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje.
 • Kategória P: pracovné stroje.
 • Kategória LS: snežné skútre.
 • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií.

Členenie niektorých kategórií vozidiel:

Kategórie vozidiel L

sa členia na

 • malé motocykle, t. j. dvojkolesové vozidlá (kategória L1e) alebo trojkolesové vozidlá (kategória L2e) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1 a charakterizované
  (i) v prípade dvojkolesového vozidla motorom, ktorého
  – zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo
  – najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,
  (ii) v prípade trojkolesového vozidla motorom, ktorého
  – zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade zážihového motora alebo
  – najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iného spaľovacieho motora, alebo
  – najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,
 • motocykle, t. j. dvojkolesové vozidlá bez postranného vozíka (kategória L3e) alebo s postranným vozíkom (kategória L4e) vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,
 • motorové trojkolky, t. j. vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami (kategória L5e) vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a /alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,
 • štvorkolky sú motorové vozidlá so štyrmi kolesami s nasledujúcimi charakteristikami:

1. ľahké štvorkolky, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg (kategória L6e), do ktorej sa nezapočítava hmotnosť batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nie je vyššia ako 45 km.h-1 a
(i) ktorých zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri zážihových motoroch alebo
(ii) ktorých najväčší čistý výkon neprevyšuje 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
(iii) ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,
tieto vozidlá musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L2e, pokiaľ nie je špecifikované inak,

2. štvorkolky iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v bode 1, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave nie je väčšia ako 400 kg (kategória L7e) (550 kg pri vozidlách určených na prepravu tovaru) bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčší čistý výkon motora neprevyšuje 15 kW. Tieto vozidlá sa považujú za motorové trojkolky a musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L5e, pokiaľ nie je špecifikované inak.

Kategórie vozidiel M

motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich sa členia na

 • kategória M1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča,
 • kategória M2 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg,
 • kategória M3 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg.

Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.

Kategórie vozidiel N

motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru sa členia na

 • kategória N1 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg,
 • kategória N2 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg,
 • kategória N3 – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

Kategória vozidiel O

prípojné vozidlá (vrátane návesov) sa členia na

 • kategória O1 – prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg,
 • kategória O2 – prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg,
 • kategória O3 – prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg,
 • kategória O4 – prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 000 kg.

Terénne vozidlá (symbol G)

Vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 000 kg a vozidlá kategórie M1 sa považujú za terénne vozidlá, ak

 • je najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava konštruovaná tak, že môžu byť poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný,
 • sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením, ktorým sa dosiahne podobný účinok, a ak vypočítaná stúpavosť sólo vozidla je najmenej 30 %.

Okrem toho musí byť splnených aspoň päť z nasledujúcich šiestich požiadaviek:

 • predný nájazdový uhol je najmenej 25˚,
 • zadný nájazdový uhol je najmenej 20˚,
 • prechodový uhol je najmenej 20˚,
 • svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm,
 • svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm,
 • svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm.

Vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 2 000 kg alebo kategórie N2 a M2, alebo M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 12 000 kg sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce tri požiadavky:

 • najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný,
 • sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením s podobným účinkom,
 • vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %.

Vozidlá kategórie M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo vozidlá kategórie N3 sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce požiadavky:

 • najmenej polovica kolies je poháňaná,
 • vozidlo je vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo zariadením s podobným účinkom,
 • vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %,
 • a z nasledujúcich šiestich požiadaviek sú splnené najmenej štyri: predný nájazdový uhol je najmenej 25˚, zadný nájazdový uhol je najmenej 25˚, prechodový uhol je najmenej 25˚, svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm, svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 300 mm, svetlá výška medzi nápravami je najmenej 250 mm.

Kombinované označenie – Symbol „G“ sa kombinuje so symbolom „M“ alebo „N“. Napríklad vozidlo kategórie N1, ktoré sa môže používať ako terénne vozidlo, sa označí symbolom N1G.

Kategória LS

Ide to  zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyží a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec. Na pozemných komunikáciách sa smú používať, len ak povrch komunikácie je pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu, tak aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu komunikácie.

Kategória V

Sem patria:

 • záprahové vozidlá – nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,
 • bicykle – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré sú ovládané cyklistom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle bicykla a drží sa riadidiel, pričom pri jazde má cyklista nohy na pedáloch,
 • bicykle s pomocným motorčekom – bicykle, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
 • kolobežky – nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním, ktoré sú ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel,
 • kolobežky s pomocným motorčekom – kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,
 • vozíky pre telesne postihnuté osoby – vozidlá na prepravu telesne postihnutej osoby s ručným alebo motorickým pohonom,
 • ručné vozíky – nemotorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
 • motorové ručné vozíky – motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,
 • jednonápravové traktory s prívesom – motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,
 • iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich bodoch.