GDPR pre IS monitorovanie výkonu TK, EK A KO 

 Informácia o spracúvaní osobných údajov 

 

Pre informačný systém: IS monitorovanie výkonu emisných kontrol, technických kontrol a kontrol originality 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. 

 

Identifikačné a kontaktné údaje: 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť: LAJMEX SLOVAKIA TRADING spol. s r.o., Levočská 4557, 058 01 Poprad – Spišská Sobota, IČO: 31 726 712 

Prevádzka: LAJMEX SLOVAKIA TRADING spol. s r.o., Košická 20, 080 01 Prešov 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Jozef Lajoš 

email: lajmexstk@gmail.com 

1) Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je: 

• zaznamenanie transparentného výsledku emisnej kontroly, technickej kontroly, kontroly originality v súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: 

  • zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
  • vyhlášky 138/2018 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly. 
  • vyhlášky 137/2018 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly. 
  • vyhlášky 139/2018 Z. z. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality. 

 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany 

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva. 

 

2) Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb 

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: technici emisnej kontroly, technickej kontroly a kontroly originality, prevádzkovatelia vozidiel a osoby zdržujúce sa v priestore pracoviska emisnej kontroly, technickej kontroly a kontroly originality monitorovanom monitorovacím zariadením. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: údaje a záznamy z monitorovacieho záznamového zariadenia, 

 

3) Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

 Iný oprávnený subjekt 

– podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

– podľa §105 ods. 4 a 5 zákona č. 106/2018 Z.z. (technické kontroly) 

– podľa §114 ods. 4 a 5 zákona č. 106/2018 Z.z. (emisné kontroly) 

Zmluvný partner 

(na základe zmluvy) 

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

4) Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii 

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva. 

 

5) Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané 

Priamo od dotknutej osoby v monitorovacom priestore. 

 

6) Doba uchovávania osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 2 rokov od ich získania. 

 

7) Profilovanie 

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 

 

8) Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: lajmexstk@gmail.com alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 

 

9) Povinnosť poskytnutia osobných údajov 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia porušuje zákon. U prevádzkovateľov vozidiel a osôb zdržujúcich sa v monitorovanom priestore – tieto osoby majú možnosť rozhodnúť sa, či do monitorovaného priestoru vstúpia.